Công bố thông tin luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Lã Thị Lan; Chuyên ngành: Dịch tễ học - HVQY

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án: Giám sát nguy cơ xuất hiện biến cố bất lợi trên thần kinh trung ương và thận ở bệnh nhân HIV/AIDS điều trị ngoại trú bằng 2 phác đồ tenofovir +lamivudine + efavirenz/nevirapin tại Hà Nội.

Chuyên ngành: Dịch tễ học

Mã số: 62 72 01 17

Họ và tên nghiên cứu sinh: Lã Thị Lan

Họ và tên Người hướng dẫn:

1. PGS. TS Nguyễn Viết Nhung

2. PGS. TS Đinh Hồng Dương

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Luận án là một trong số ít công trình nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam theo dõi biến cố bất lợi trên bệnh nhân HIV/AIDS điều trị ngoại trú bằng thuốc kháng vi rút HIV (ARV) với quy mô lớn (1.181 bệnh nhân) và thời gian theo dõi dài (30 tháng). Chính vì vậy, các kết quả nghiên cứu thu được góp phần đánh giá khái quát biến cố bất lợi trong quá trình điều trị AIDS. Những điểm mới nổi bật của luận án là:

1. Luận án xác định được tần suất, đặc điểm và thời gian xuất hiện biến cố bất lợi trên thần kinh trung ương và trên thận ở bệnh nhân HIV/AIDS điều trị ngoại trú tại Hà Nội bằng 2 phác đồ tenofovir +lamivudine + efavirenz và tenofovir +lamivudine + nevirapin.

2. Luận án đã áxc định được một số yếu tố liên quan tới sự xuất hiện biến cố bất lợi trên thần kinh trung ương và trên thận ở bệnh nhân HIV/AIDS điều trị ngoại trú tại Hà Nội bằng 2 phác đồ nêu trên.

Đây là cơ sở khoa học để đưa ra các khuyến cáo thích hợp, thực tế hơn về theo dõi và xử trí biến cố bất lợi trên thần kinh trung ương và thận ở bệnh nhân HIV/AIDS điều trị ARV bằng 2 phác đồ nêu trên.

Cán bộ hướng dẫn

Nguyễn Viết Nhung Đinh Hồng Dương

Nghiên cứu sinh

Lã Thị Lan

THE NEW SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis title: Monitoring the risks of developing central nervous system and renal adverse events among HIV/AIDS out-patients who are treated by “tenofovir + lamivudine + efaviren/nevirapin” regimens in Hanoi.

Speciality: Epidemiology

Code: 62 72 01 17

Full name: La Thi Lan

Full name of supervisor:

1. Associate Professor Nguyen Viet Nhung, MD., PhD

2. Associate Professor Dinh Hong Duong , MD., PhD

Institution: Military Medical University

Summary of new significant scientific contributions of the thesis:

This thesis is one of the very first few studies focus on monitoring antiretrovirus (ARV) adverse events (unexpected events) in a large sample of 1181 patients over a long follow-up period of 30 months in Vietnam. Therefore, the results of this study contribute to a better understanding of ARV treatment’ adverse events. The study’s most new and important findings are:

1. The thesis identified frequencies, characteristics and times to occur central nervous system and renal adverse events (AEs) amongst HIV/AIDS patients who are treated by tenofovir +lamivudine + efavirenz or tenofovir +lamivudine + nevirapin regimens in HIV out-patient clinics in Hanoi.

2. The thesis found some factors associated with central nervous system and renal AEs occurrence amongst HIV/AIDS patients who were treated by the 2 above regimens in HIV outpatient clinics in Hanoi.

These findings provide scientific evidences for making more appropriate and practical recommendations to improve the monitoring and managing central nervous system and renal AEs amongst HIV/AIDS patients who are treated by these regimens.

Name of the Supervisor

Nguyen Viet Nhung Đinh Hong Duong

Name of the PhD Candidate

La Thi Lan

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Nguồn Hocvienquany.vn
Hoc vien Quan y

Bình luận