Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Trần Anh Quỳnh; Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa - HVQY

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

“NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DỊ TẬT HẬU MÔN TRỰC TRÀNG LOẠI CAO VÀ Ổ NHỚP BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI”

Chuyên ngành:

Ngoại tiêu hóa

Mã số:

62 72 01 25

Họ và tên nghiên cứu sinh:

Trần Anh Quỳnh

Họ và tên người hướng dẫn:

GS.TS. NGUYỄN THANH LIÊM

Cơ sở đào tạo:

Học Viện Quân Y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

- Cho biết một số đặc điểm tổn thương bệnh lý của dị tật hậu môn trực tràng loại cao và ổ nhớp: Thể loại dị tật hậu môn trực tràng loại cao và ổ nhớp phần lớn có rò, chỉ có 11/61 là không rò. Cho biết tỷ lệ các dị tật kèm theo: Down, teo thận, giãn đài bể thận, ẩn tinh hoàn, thoát vị màng não tủy...

- Cho biết giá trị một số yếu tố liên quan đến chẩn đoán dị tật hậu môn trực tràng loại cao và ổ nhớp: Sức khỏe mẹ khi mang thai, vết tích hậu môn, tiền sử đái phân su, hình ảnh X quang chụp đầu dưới hậu môn nhân tạo.

- Đã xây dựng quy trình phẫu thuật nội soi điều trị dị tật hậu môn trực tràng loại cao và ổ nhớp khá cụ thể, rõ ràng và một số kinh nghiệm của phẫu thuật.

- Cho biết một số đặc điểm của phẫu thuật: Không có sự khác biệt thời gian phẫu thuật trung bình với độ tuổi và thể loại dị tật. Xử lý đường rò trực tràng tiết niệu chủ yếu là khâu đường rò 44, clip đường rò chỉ có 6.

- Cho biết kết quả của phẫu thuật và một số yếu tố liên quan đến kết quả: tuổi phẫu thuật, thể loại dị tật…

Cán bộ hướng dẫn

Nghiên cứu sinh

NGUYỄN THANH LIÊM

TRẦN ANH QUỲNH

SUMMARY OF NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

RESEARCH ON THE APPLICATION AND EVALUATION OF OUTCOMES OF LAPAROSCOPIC ASSISTED ANORECTAL PULL THROUGH FOR ANORECTAL MALFORMATIONS HIGH AND CLOACA

Specialty:

Digestive surgery

Code:

62 72 01 25

Full name of the graduate:

TRAN ANH QUYNH

Full name of the supervisor:

Prof., PhD. NGUYEN THANH LIEM

Institution:

Vietnam Military Medical University

Summary of new contributions of the dissertation

- The dissertation has found out some of the characteristics of high – type anorectal malformation and persistent cloaca: most of the cases have fistula, and only 11/61 of cases has no fistula. The percentage of complications has been shown such as Down syndrome, atrophic kidney, renal pelvis dilation, cryptorchidism, myelomaningocele and so on.

- The dissertation has also pointed out some factors relating to the diagnosis of high – type anorectal malformation and persistent cloaca including pregnant woman’s health, anal traces, meconium stained urine and distal cologram.

- Procedures and experiences of laparoscopic - assisted repair of high – type anorectal malformation and persistent cloaca have been presented clearly in the dissertation.

- Some of the characteristics of laparoscopic surgery have been pointed out: there is no difference between mean operating time, age and malformation type. Rectourethral fistula is repaired mostly by suture (44 cases), only a small number of cases are repaired by clip (6 cases).

- Result of operation and some relating factors such as operation age, types of malformation, etc, have been fully reported.

Supervisor

Graduate

NGUYEN THANH LIEM

TRAN ANH QUYNH

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Nguồn Hocvienquany.vn
Hoc vien Quan y

Bình luận