Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Nguyễn Kiến Doanh; Chuyên ngành: Nội Hô hấp - HVQY

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu biến đổi lâm sàng, hình ảnh chụp cắt lớp vi tính lồng ngực và nồng độ một số cytokine huyết thanh ở bệnh nhân lao phổi mới AFB(+)

Chuyên ngành: Nội Hô hấp

Mã số: 62 72 01 44

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Kiến Doanh

Họ và tên Người hướng dẫn:

1. GS. TS. Đỗ Quyết

2. PGS. TS. Nguyễn Huy Lực

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án

Mô tả biến đổi và xác định mối liên quan của lâm sàng, hình ảnh cắt lớp vi tính lồng ngực (CLVT), nồng độ một số cytokine huyết thanh trước điều trị và sau 8 tháng điều trị để tìm ra các đặc điểm đặc trưng của lao phổi mới AFB(+), giúp cho việc tiên lượng và đánh giá kết quả trong theo dõi điều trị.

Triệu chứng lâm sàng giảm rõ rệt sau 8 tháng điều trị là sốt, sốt về chiều, gầy sút cân, ho khạc đờm, đau ngực, ran ẩm, ran nổ (p < 0,001). Tổn thương giảm rõ rệt trên CLVT lồng ngực sau điều trị là nốt, nốt trung tâm tiểu thùy, cây nảy chồi, đông đặc, hang (p < 0,001). Nồng độ IL12, IFN-γ giảm có ý nghĩa sau điều trị (p < 0,05) và không khác biệt so với nhóm chứng (p > 0,05).

Nồng độ TNF-α ở những bệnh nhân có sốt, gầy sút cân cao hơn có ý nghĩa so với những bệnh nhân không sốt, không gầy sút cân (p < 0,05). Nồng độ IL4, IL12, IFN-γ ở các bệnh nhân có tổn thương xóa nhanh trên CLVT sau 8 tháng điều trị thấp hơn có ý nghĩa so với những bệnh nhân có tổn thương xóa chậm (p < 0,05).

Cán bộ hướng dẫn 1:

Cán bộ hướng dẫn 2:

Nghiên cứu sinh

Nguyễn Kiến Doanh

GS.TS. Đỗ Quyết

PGS.TS. Nguyễn Huy Lực

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

Name of thesis: Study of change the clinical, chest computed tomography and level of several serum cytokine in new pulmonary tuberculosis patients with sputum AFB(+)

Speciality: Internal respiration

Code: 62 72 01 44

Full name: Nguyen Kien Doanh

Full name of supervisor:

1. Prof., PhD. Do Quyet

2. Assoc. Prof., PhD. Nguyen Huy Luc

Educationnal foundation: Military Medical University

Summary of new main scinetific contribution of the thesis

Describe changes and determine the relationship of clinical, chest computerized tomography (CT) image, several cytokine levels before treatment and after 8 months of treatment to find out the typical characteristics of new pulmonary tuberculosis with sputum AFB (+), to help evaluate the prognosis and outcome of treatment monitoring.

Clinical symptoms decreased significantly after 8 months of treatment were fever, afternoon fever, weight loss, sputum production, chest pain, gurgling rales, crackles (p <0.001). Lesions decreased significantly on chest CT after treatment were nodules, centrilobular nodules, tree-in-bud, consolidations, cavitations (p < 0.001). IL12 and IFN-γ levels decreased significantly after treatment (p < 0.05) and no significantly differences compared to the healthy group (p > 0.05).

TNF-α levels in patients with fever, weight loss significantly higher than patients without fever and weight loss (p < 0.05). IL4, IL12, IFN-γ levels in patients with lesions cleaned quickly on chest CT after 8 months of treatment was significantly lower in patients who have lesions cleaned slowly (p < 0.05).

Name of superviosor 1:

Name of superviosor 2:

Name of graduate student

Nguyen Kien Doanh

Prof.,PhD. Do Quyet

Assoc.Prof.,PhD. Nguyen Huy Luc

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Nguồn Hocvienquany.vn
Hoc vien Quan y

Bình luận